310 переглядiв

АПАРАТ ВИКОНКОМУ. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи

1. Начальник 

2. Положення про відділ

3. Кількість і назва посадових осіб

4. Режим роботи

5. Контакти 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 74 сесії Ізюмської

міської ради 5 скликання

від 25 грудня 2009р. № 3493

 

 

Положення

про відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету

Ізюмської міської ради

 

  1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Ізюмської міської ради (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Ізюмської міської ради і є підзвітним та підконтрольним міському голові та Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

Відділ є органом управління міської і територіальної підсистеми єдиної державної системи з питань запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру (далі – територіальна підсистема єдиної державної системи), який утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникнення цих ситуацій.

  1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
  2. Основними завданнями відділу є:

– участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту,

– організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає міському голові, Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації:

– пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

– пропозиції щодо включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

3) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування міського голови, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації;

подає міському голові пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

7) бере участь:

– у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

– у підготовці для подання міському голові пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

– в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;*

– у розробленні для подання в установленому порядку міському голові планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

– в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

– у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

– у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

8) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

9) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

10) організовує роботу з планування укриття населення, у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

11) разом з територіальним органом управління МНС подає міському голові пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

12) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

13) перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

14) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

15) готує та вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

16) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

17) організовує та забезпечує роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

18) здійснює у межах своїх повноважень: ‘Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з місцевого бюджету для проведення робіт ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;

забезпечує отримання та доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  1. Відділ має право:

– одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

– заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

– залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів -за погодженням з їх керівниками.

  1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян.
  2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

На посаду начальника відділу призначаються цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.

  1. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень міського голови;

подає міському голові пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

5) інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

6) бере участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту;

7) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
Електронна платформа Громадський бюджет