Офіційний сайт міста Ізюм

94 переглядiв

АПАРАТ ВИКОНКОМУ_Управління економіки

 

Структура

 управління  економіки виконавчого комітету

Ізюмської міської ради

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

 

Управління економіки

10

1

Начальник

1

 

Відділ економічного аналізу та прогнозування

 

2

Начальник відділу

1

3

Головний спеціаліст

2

4

Провідний спеціаліст

1

 

Відділ розвитку підприємництва

 

5

Начальник відділу

1

6

Головний спеціаліст у справах захисту прав споживачів

1

7

Головний спеціаліст

1

 

Додаток №7

до рішення 22 сесії Ізюмської міської ради

№ 879 від 30.01.2004 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про промислово-економічне управління міськвиконкому

 

  1. Промислово-економічне управління міськвиконкому (далі – управління) є структурним підрозділом виконавчого комітету Ізюмської міської ради, що утворюється сесією Ізюмської міської ради, є підзвітним і підконтрольним сесії Ізюмської міської ради, голові міськвиконкому, заступнику міського голови з економічних питань, Головному управлінню економіки обласної держадміністрації.

Управління має в своєму складі відділ торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

  1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, наказами начальника Головного управління економіки обласної держадміністрації, рішеннями сесії Ізюмської міської ради, рішеннями міськвиконкому та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
  2. Основними завданнями управління є участь у:

реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;

реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

формуванні і проведенні державної регіональної політики;

проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

здійсненні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

забезпеченні реалізації державної цінової політики;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

  1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

4.2. виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку міста та підготовки його програм;

4.3.бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

4.4. розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста, та подає їх на розгляд сесії міської ради;

4.5. готує пропозиції з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

4.6. бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

4.7. бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

4.8. сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

4.9. бере участь разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

4.10. проводить в установленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні;

4.11. забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

4.12. забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів споживачів;

4.13. виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції;

4.14. організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах;

4.15. бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

4.16. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому числі готує та подає до міськвиконкому пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери;

4.17. аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

4.18. бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки країни;

4.19. проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад міста;

4.20. бере участь у реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності міської територіальної громади в межах делегованих повноважень;

4.21. готує міському голові пропозиції з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління;

4.22. бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення міських і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

4.23. готує міському голові пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

4.24. розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

4.25. бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;

4.26. сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;

4.27. бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

4.28. розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

4.29. сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно-аналітичних систем на території міста;

4.30. уносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

4.31. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

4.32. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд міському голові пропозиції щодо його вдосконалення;

4.33. виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

  1. Управління має право:

5.1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  1. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
  2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням із заступником міського голови з економічних питань .
  3. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на управління, визначає функції та ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління.

  1. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених коштів визначає міський голова.

Кошторис і штатний розпис управління затверджує міським головою після експертизи, проведеної міським фінансовим управлінням.

  1. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.