Офіційний сайт міста Ізюм

86 переглядiв

АПАРАТ ВИКОНКОМУ_Бухгалтерія

 

Структура відділу бухгалтерського обліку

виконавчого комітету Ізюмської міської ради

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

 

Відділ бухгалтерського обліку

3

1

Головний бухгалтер

1

2

Головний спеціаліст – бухгалтер-економіст

1

3

головний спеціаліст – бухгалтер

1

 

Додаток №5

до рішення 22 сесії Ізюмської міської ради

№879 від 30.01.2004 року

Положення

про відділ бухгалтерського обліку виконкому

Ізюмської міської ради

I.Загальні положення

1.Відділ бухгалтерського обліку є структурним підрозділом виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

2.Відділ створюється для забезпечення організації бухгалтерського обліку виконкому Ізюмської міської ради і підпорядковується безпосередньо міському голові.

3.У своїй діяльності відділ бухгалтерського обліку керується Конституцією України, Законами України “Про бюджетний кодекс”, “Про бухгалтерський облік”, іншими керівними та нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також фінансово – господарської діяльності виконавчого комітету (секретаріату) міської ради, правилами проведення інвентаризації грошових засобів, товарно- матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних обов’язків, правилами проведення перевірок і документальних ревізій, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і даним положенням.

4.Відділ взаємодіє в процесі своєї діяльності з посадовими особами виконавчого комітету міської ради і обслуговуючим персоналом з питань фінансово-господарської діяльності , інвентаризації, обліку та звітності.

II.Структура відділу

1.Відділ бухгалтерського обліку очолює завідувач, який призначається на посаду розпорядженням міського голови на підставі рішення конкурсної комісії про переможця конкурсу і звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно з чинним законодавством.

2.Структура, чисельний склад і штатний розпис відділу затверджується міським головою.

3.Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням міського голови.

4.Керівництво відділом забезпечує завідувач – головний бухгалтер, який

безпосередньо підпорядковується міському голові. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має вищу спеціальну освіту зі стажем роботи не менше 3-х років.

II.Функції і завдання

відділу з бухгалтерського обліку

1.Відділ забезпечує організацію бухгалтерського обліку у виконавчому комітеті у відповідності з діючими інструкціями і постановами Уряду

України та контроль за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю укладених угод, за раціональним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, збереженням майна; забезпечує контроль за списанням паливно-мастильних матеріалів згідно з нормами та за витрачання коштів, виділених на утримання установи згідно кошторису.

  1. Здійснює нарахування та своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування.

3.Бере участь в роботі контролюючих служб по оформленню матеріалів по нестачах та крадіжках грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей та забезпечує контроль за передачею в необхідних випадках цих матеріалів до судових та слідчих органів.

  1. Складає достовірну бухгалтерську звітність на підставі первинних документів та бухгалтерських записів, надає їх у встановлені строки відповідним органам.

5.Своєчасно проводить розрахунки з організаціями та установами, які виникли в процесі виконання кошторису.

6.Контролює повний облік надходження грошових коштів на поточний рахунок, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом.

7.Бере участь у складанні штатного розпису та своєчасно вносить до нього відповідні зміни згідно з рішеннями сесії міської ради.
8.Забезпечує охорону бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх у встановленому порядку в архів.

9.Бере участь у проведенні інвентаризації грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне визначення результатів інвентаризації і відображення їх в бухгалтерському обліку.

10.Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, які знаходяться на їх відповідальному збереженні.

11.Зберігає бухгалтерські документи протягом визначених термінів.

12.Виконує також інші обов’язки, покладені на нього міським головою.

IV.Завідувач відділу

Загальні положення

1.Призначається на посаду розпорядженням міського голови у відповідності із Законом України “Про місцеве самоврядування”.

2.Повинен мати вищу освіту та певний досвід роботи за фахом. Повинен знати Конституцію України, законодавство про роботу органів місцевого самоврядування, керівні та нормативні документи з питань організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету, правила охорони праці, протипожежного захисту.

3.Підпорядковується безпосередньо голові міської ради.

Обов’язки:

1.Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально

відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

2.Планує роботу відділу.

3.Проводить нарахування та перерахування внесків на державне соціальне страхування, податків та інших виплат і платежів. Проводить нарахування та виплату заробітної плати працівникам міськвиконкому.

4.Веде роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової, касової дисципліни, законності списання з балансів недостач, дебіторської заборгованості, товарно -матеріальних цінностей, збереження бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.

5.Забезпечує контроль і відображення в рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.

6.Розробляє пропозиції і заходи, направлені на подальше вдосконалення організації бухгалтерського обліку по виконанню кошторису видатків, вдосконалює форми і методи бухгалтерського обліку .

  1. Веде облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять, своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з їх рухом
  2. 8. Контролює законність, своєчасність і правильність оформлення фінансових документів.

9.Здійснює проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішніх господарських резервів, усунення витрат і невиробничих затрат.

10.Здійснює заходи з попередження нестач, незаконного витрачання грошових засобів і товарно- матеріальних цінностей, передає в необхідних випадках ці документи в слідчі і судові органи.

11.Слідкує за дотриманням у приміщенні бухгалтерії правил збереження грошових засобів і документів суворої звітності, протипожежних і санітарних правил, дотримання безпечної експлуатації обчислювальної та іншої використовуваної техніки.

12.Бере участь у складанні штатного розпису та своєчасно вносить до нього відповідні зміни згідно з рішенням сесії міської ради.

Права:

Головний бухгалтер має право:

1.Одержувати інформацію про хід виконання документів, яка необхідна для виконання функціональних обов’язків.

2.Давати доручення працівникам відділу та вимагати їх неухильного виконання з питань, що віднесені до компетенції відділу.

3.Брати участь у засіданнях виконкому, сесій міської ради, постійних комісій.

4.Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу бухгалтерського обліку.

Відповідальність:

Головний бухгалтер несе персональну відповідальність:

1.За своєчасне і якісне виконання обов’язків та доручень міського голови.

2.За порушення трудової та виконавчої дисципліни.

3.За порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби.

4.За збереження і правильне використання устаткування і майна.

5.За розголошення відомостей, що містяться в документах для службових цілей.

Взаємовідносини

1.В процесі своєї діяльності взаємодіє з посадовими особами міськвиконкому , обслуговуючим персоналом з питань фінансово- -господарської діяльності, інвентаризації, обліку та звітності.

2.Взаємодіє з відділами міськвиконкому для оперативного вирішення питань.