596 переглядiв

АПАРАТ ВИКОНКОМУ. Відділ загальний

1. Начальник 

2. Положення про відділ

3. Кількість і назва посадових осіб

4. Режим роботи

5. Контакти 

 

 

 

 

 

 

Додаток №11

до рішення 22 сесії Ізюмської міської ради

№ 879 від 30.01.2004 року

 

Положення

про загальний відділ виконкому

Ізюмської міської ради

 

1.Загальні положення

1Загальний  відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету  міської  ради. Створюється для загального  керівництва матеріально –технічним забезпеченням та організації діловодства відповідно до основних положень Єдиної державної системи діловодства.

  1. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України

та нормативними актами, Постановами Верховної Ради України, , регламентом роботи міськвиконкому, розпорядженнями облдержадміністрації та міського голови, вказівками керуючого справами міськвиконкому.

3.Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних та поточних  планів роботи виконкому, загального відділу, індивідуальних планів роботи його працівників.

4.Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами міськвиконкому та структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради.

5.Положення про загальний відділ затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.Відділ працює під керівництвом керуючого справами міськвиконкому.

 

2.Структура відділу

1.Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади  міським головою у відповідності з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

2.Структура та чисельний склад  відділу затверджується рішенням виконкому міської ради.

3.Працівники відділу призначаються на посаду  та звільняються з посади міським головою у відповідності з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

 

3.Основні функції та завдання відділу

1.Контроль за виконанням законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень облдержадміністрації,  рішень виконкому з питань діловодства у межах своєї компетенції.

2.Перевірка  стану організації, контролю та перевірки виконання рішень і документів у відділах та структурних підрозділах міськвиконкому.

3.Організація системи ведення діловодства, єдиного порядку роботи з документами, забезпечення контролю проходження і виконання службових документів  у відділах міськвиконкому та його структурних підрозділах.

4.Забезпечення належної роботи зі зверненнями громадян відповідно до Закону України” Про звернення громадян”.

5.Прийом, реєстрація і передача за призначенням вхідної  кореспонденції, перевірка, реєстрта відправка вихідної кореспонденції.

6.Систематизуція і зберігання документів  поточного діловодства.

17.Контроль за своєчасним виконанням державних документів, постанов, рішень, розпоряджень, доручень і резолюцій керівництва міськвиконкому.

8.Своєчасне і якісне виконання друкарських робіт, множення необхідних матеріалів, облік, відправлення і виготовлення копій.

9.Складання  зведеної номенклатури   справ міськвиконкому; забезпечення єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості опрацювання та використання документів, які утворюються в процесі діяльності виконавчого комітету, для передачі на архівне зберігання (разом з іншими  відділами  та структурними підрозділами міськвиконкому ).

10.Здійснення контролю  за правильністю  користування документами, підготовка довідок,  інформацій з питань діловодства, контроль за строками виконання службових документів.

11.Забезпечення виготовлення печаток, штампів, бланків, службових посвідчень, видача та реєстрація бланків суворої звітності, посвідчень про відрядження.

12.Прийому, зберігання, списання та видача матеріальних цінностей.

13.Виконання інших обов’язків, покладених на відділ керуючим справами міськвиконкому.

 

4.Завідуючий загальним відділом

1.Здійснює безпосереднє керівництво відділом і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

2.Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи.

3.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати  і вживає заходів щодо підвищення ефективності  його діяльності , забезпечує підвищення ділової кваліфікації  працівників. Забезпечує дотримання трудової дисципліни працівниками відділу.

4.Вносить на розгляд керівництва міськвиконкому пропозиції щодо структури та штатів відділу, а також подання про звільнення працівників, їх заохочення і накладання стягнень при порушенні трудової та виконавчої дисципліни.

5.Забезпечує організацію діловодства, матеріально – технічного забезпечення, своєчасного і якісного виконання друкарських робіт.

6.Координує роботу відділу з іншими відділами та структурними підрозділами міськвиконкому, бере участь в роботі сесій міської ради, нарадах,  семінарах, засіданнях виконавчого комітету.

7.Вносить на розгляд керівництва міськвиконкому пропозиції з питань поліпшення ведення діловодства, здійснення контролю, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, а також  з інших питань, що належать до компетенції відділу.

8.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

9.Вносить на розгляд керівництва проекти розпоряджень, пропозиції і доповідні записки з питань, віднесених до компетенції відділу.

10.Координує роботу господарської служби міськвиконкому.

11.Забезпечує вдосконалення діловодства   на основі наукової організації праці з використанням комп’ютерної техніки.

12.Виконує інші обов’язки, покладені на нього керівництвом міськвиконкому.

 

Завідуючий відділом має право:

1.Одержувати необхідні матеріали та інформації від відділів міськвиконкому та його структурних підрозділів з питань, що належать до компетенції відділу.

2.Брати участь у засіданнях виконкому та сесій міської ради, постійних комісій.

3.Давати доручення працівникам відділу та вимагати їх неухильного виконання.

4.Вносити пропозиції керуючому справами стосовно вдосконалення роботи відділу.

5.Залучати спеціалістів інших відділів та структурних підрозділів міськвиконкому для підготовки проектів документів за дорученням керівництва .

6.Брати участь в роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому.

 

Завідуючий відділом несе персональну відповідальність:

1.За виконання покладених на відділ завдань.

2.За забезпечення встановленого порядку роботи з документами.

3.За виконання плану роботи і дотримання належних   умов праці працівниками відділу.

4.За дотримання трудової і виконавчої дисципліни в колективі відділу.

5.За недостовірність, несвоєчасність та низьку якість підготовки матеріалів.

6.За розголошення відомостей, що мітяться в документах для службових цілей.

7.За збереження і правильне використання устаткування і майна.

8.За порушення норм етики посадової особи місцевого самоврядування  та обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби.

Електронна платформа Громадський бюджет