624 переглядiв

АПАРАТ ВИКОНКОМУ. Юридичний відділ

1. Начальник 

2. Положення про відділ

3. Кількість і назва посадових осіб

4. Режим роботи

5. Контакти 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням 25 сесії Ізюмської

міської ради 5 скликання

від 26 жовтня 2007 р. №1317

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про юридичний відділ виконавчого комітету Ізюмської міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Юридичний відділ виконавчого комітету Ізюмської міської ради (надалі-Відділ) утворюється Ізюмською міською радою та є структурним підрозділом виконавчого комітету Ізюмської міської ради, є підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету, міському голові та міській раді. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.2. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Ізюмською міською радою та її виконавчими органами.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо Ізюмському міському голові.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, регламентом Ізюмської міської ради та її виконавчого, цим Положенням та іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення правової роботи юридичний Відділ керується рекомендаціями Мінюсту.

  1. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

2.1. Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади Ізюмським міським головою у відповідності з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

2.1.1. Завідувач Відділу:

– здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

– визначає права та обов’язки працівників відділу;

– виконує інші обов’язки, покладені на нього.

2.2. Структура, загальна чисельність та витрати на утримання Відділу затверджується Ізюмською міською радою.

2.3. Працівники Відділу мають службові посвідчення встановленого зразка.

  1. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ В СФЕРІ ПРАВОВОЇ РОБОТИ

3.1. Здійснює реалізацію державної політики в сфері правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання порушенням вимог діючого законодавства Ізюмською міською радою, Управліннями Ізюмської міської ради, її виконавчим комітетом, підпорядкованими йому відділами, секторами та службами, підприємствами комунальної власності.

3.2. Здійснює захист прав та законних інтересів Ізюмської міської ради та її виконавчих органів у відносинах з юридичними та фізичними особами, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

3.3. Займається розробленням проектів нормативно-правових актів, здійснює правову експертизу та відповідність чинному законодавству України локальних нормативних актів Ізюмської міської ради, рішень виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови та інших нормативних актів, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують, заступників міського голови, голів відповідних депутатських комісій.

3.3.1. Пропозиції юридичного Відділу, щодо приведення у відповідність з законодавством проектів рішень, розпоряджень, інших документів, що суперечать чинному законодавству, є обов’язковими для розгляду їх заступниками міського голови, керівниками управлінь, відділів, секторів, служб чи підприємств комунальної форми власності.

3.3.2 У разі невідповідності проекту рішення чи іншого нормативного акта чинному законодавству України та якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення міським головою.

3.3.3. Видання рішення, іншого нормативного акта, а також подання проекту акта відповідному органу для вирішення питання щодо його прийняття чи узгодження без попереднього розгляду юридичним Відділом не допускається.

3.4. Бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, що укладаються від імені територіальної громади м. Ізюма, Ізюмської міської ради та її виконавчих органів, дає правову оцінку їх проектам.

3.5. Проводить реєстрацію міських об’єднань громадян та веде відповідний реєстр об’єднань.

3.6. Проводить реєстрацію договорів, та веде відповідний реєстр договорів.

3.7.Здійснює організацію претензійно-позовної роботи, ведення кодифікації законодавства, пропаганду правової культури серед населення.

3.8. Перевіряє додержання вимог чинного законодавства управліннями, відділами, секторами та службами Ізюмської міської ради, та її виконавчими органами, а також підприємствами комунальної власності.

3.9. Співпрацює з керівниками управлінь, відділів, секторів та служб Ізюмської міської ради, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, отримує від них інформацію необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3.10. Організує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням рівня правових знань державних службовців, службовців та посадових осіб апарату Ізюмської міської ради та її виконавчих органів, мешканців м. Ізюма.

3.11. Подає на розгляд міської ради та виконавчого комітету пропозиції, щодо перегляду і вдосконалення локальних нормативних актів, інших рішень з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.12. Надає правову допомогу депутатам Ізюмської міської ради, постійним комісіям Ізюмської міської ради та її виконавчим органам, посадовим особам органів місцевого самоврядування.

3.13. Організує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

3.14. Залучає спеціалістів виконавчих органів Ізюмської міської ради, представників комунальних підприємств, депутатів Ізюмської міської ради (за їх згодою), спеціалістів підприємств, установ, організацій не комунальної форми власності, представників політичних партій та об’єднань громадян, мешканців м. Ізюма для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.15. Одержує безоплатно в установленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів Ізюмської міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію, довідки, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.16. Інформує міського голову у разі покладення виконання роботи, що не належить до функцій юридичного Відділу чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.17. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.18. Бере участь у пленарних засіданнях Ізюмської міської ради та виконавчого комітету.

  1. Організаційно-технічне забезпечення Відділу

4.1. Виконавчий комітет Ізюмської міської ради зобов’язаний створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

  1. Відповідальність працівників Відділу

5.1. Працівник юридичного відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

Електронна платформа Громадський бюджет