Офіційний сайт міста Ізюм

План заходів
Туристичні маршрути м. Ізюм
Урядові портали

01-president02-uryadoviy03-verhovna04-kharkivska05-kharkivska06-dergavniy07-kharkivskiy

728 переглядiв

Регламент

Зміни до Регламенту Ізюмської міської ради 7 скликання

 

 

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Діяльність міської ради

       Стаття 1. Правові засади діяльності міської ради

 1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, що не суперечать вказаному закону.
 2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування.
 3. Порядок діяльності Ізюмської міської ради, її органів і посадових осіб визначається Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом територіальної громади міста Ізюм та даним Регламентом.
 4. Даний Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Ізюмської міської ради (далі – міська рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок організації роботи постійних комісій та тимчасових постійних комісій.
 5. Ізюмська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Ізюма та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

                     Глава 2. Гласність роботи міської ради

       Стаття 2. Відкритість і гласність роботи міської ради

 1. Сесії міської ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, проводяться гласно, крім випадків передбачених чинним законодавством.
 2. У ході відкритого засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім депутатів, міського голови, секретаря міської ради, посадові особи органів виконавчої влади міста Ізюма та органів місцевого самоврядування, службовці апарату (секретаріату) міської ради, які забезпечують проведення засідання, журналісти, що здійснюють телевізійну та фото зйомку, члени делегацій, що знаходяться в міській раді з офіційним візитом, громадяни, а також особи, запрошені до участі в засіданні сесії міської ради. Міська рада може ввести акредитацію для представників ЗМІ, яка встановлюється окремим Положенням.
 3. Відкритість та гласність роботи міської ради забезпечується шляхом розміщення рішень міської ради на офіційному веб-сайті міста Ізюма (www city-izyum.gov.ua), а рішень нормативно-правового характеру – у засобах масової інформації.
 4. Відкритість та гласність роботи міської ради, забезпечується шляхом завчасного оприлюднення проектів рішень міської ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій у порядку, передбаченому чинним законодавством.

       Стаття 3. Закриті засідання міської ради

 1. За рішенням міської ради, прийнятим більшістю голосів депутатів ради від її загального складу, проводяться закриті пленарні засідання. Закриті пленарні засідання сесій проводяться з метою обмеження доступу до інформації при дотриманні сукупності таких вимог:

       1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;

       2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

       3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

 1. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з протокольним рішенням міської ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).
 2. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб.

       Стаття 4. Запрошення на пленарне засідання міської ради

 1. На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, міським головою, секретарем міської ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради.
 2. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради , мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.
 3. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

       Стаття 5. Обмеження і заборони.

 1. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити до залу зброю.

Глава 3. Перша сесія міської ради нового скликання

       Стаття 6. Скликання новообраної ради на перше засідання

 1. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

       Стаття 7. Підготовка першого засідання міської ради нового скликання

 1. Проведення першої сесії новообраної ради готується відповідною територіальною виборчою комісією.
 2. Територіальна виборча комісія формує порядок денний першого засідання новообраної міської ради. Вказаний порядок денний доводиться до відома депутатів та населення не пізніше ніж за 2 дні до першої сесії.

       Стаття 8. Відкриття та ведення першого засідання міської ради нового скликання

 1. Першу сесію міської ради відкриває і веде голова відповідної територіальної виборчої комісії.
 2. Голова територіальної виборчої комісії інформує раду про результати виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.

 

Розділ ІІ. Організація роботи міської ради

Глава 4. Сесії міської ради

       Стаття 9. Форми роботи міської ради

 1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

       Стаття 10. Чергові сесії міської ради

 1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше одного разу на місяць.
 2. Сесія міської ради повинна бути також скликана міським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або за пропозицією виконавчого комітету міської ради у двотижневий строк.

       У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію, сесія міської ради скликається секретарем міської ради:

       а) відповідно до доручення міського голови;

       б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету;

       в) якщо сесія міської ради не скликається міським головою у строк, передбачений Регламентом.

 1. У випадку, якщо сесія не скликана відповідно до частини 2 цієї статті, сесія міської ради може бути також скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
 2. Для підготовки сесії міський голова може створювати з числа депутатів робочу групу. У роботі робочої групи за її рішенням можуть брати участь спеціалісти.

       Стаття 11. Позачергові сесії міської ради

 1. Позачергова сесія, з зазначенням порядку денного, скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові.
 2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у місті чи районах міста, введення надзвичайного положення чи військового положення, міська рада збирається без скликання не пізніше чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

       Стаття 12. Доведення до відома рішення про скликання сесії міської ради

       1. Депутати міської ради сповіщаються електронною поштою, sms або телефонограмою про передбачувані строки проведення пленарного засідання сесії міської ради, як правило, не пізніш ніж за 10 днів до початку пленарного засідання сесії міської ради. Про проведення позачергової сесії міської ради депутати сповіщаються не пізніше як за один день до початку проведення пленарного засідання в телефонному режимі та в засобах масової інформації.

       2. Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії з зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається внести на розгляд ради, електронною поштою, sms або телефонограмою, розміщенням на офіційному сайті міста Ізюма та в засобах масової інформації.

       Стаття 13. Правомочність міської ради проводити засідання

 1. Загальний склад Ізюмської міської ради становить 34 депутати.
 2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

       Стаття 14. Порядок відкриття та ведення сесії

       1. Пленарне засідання починається з реєстрації присутніх депутатів шляхом особистого розпису у листі присутності депутатів на засіданні ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, за розпорядженням  міського голови (а у випадках,  передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» за рішенням секретаря ради, депутатів), проведення сесії переноситься на інший час.

       2. Секретаріат сесії реєструє листи і звернення, що надійшли, оголошує їх при розгляді питань порядку денного «Різне».

 1. Пленарне засідання сесії міської ради відкриває, веде міський голова, а у випадках, передбачених частиною 2 статті 10 Регламенту – секретар ради. Після відкриття головуючим пленарного засідання міської ради, окрім позачергових сесій міської ради, виконується Гімн України, а після нього – Гімн міста Ізюм.
 2. У випадку, передбаченому частиною 3 статті 10 цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів.
 3. На початку кожного пленарного засідання сесії міської ради головуючий інформує депутатів про осіб, присутніх на засіданні, про виконання рішень попередніх сесій міської ради, а також надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій, представникам підприємств, установ, організацій, громадськості загальний час до 30 хв. (не більш, ніж 3 хв. для кожного виступу) на проголошення заяв з невідкладних питань. Міська рада приймає цю інформацію „до відома” без обговорення.

       Стаття 15. Лічильна комісія та секретаріат

 1. Секретаріат сесії міської ради та лічильна комісія утворюються на час проведення сесії міської ради.
 2. Секретаріат створюється на кожній сесії міської ради та розпочинає свою роботу з початку засідання сесії міської ради.
 3. Секретаріат сесії міської ради виконує такі функції:

       1) веде протокол пленарного засідання міської ради;

       2) проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити у дискусії (дебатах);

       3) надає допомогу головуючому у веденні сесії міської ради;

       4) проводить реєстрацію листів, звернень, пропозицій по внесенню змін до тексту проектів рішень, що розглядаються за порядком денним, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх секретарю ради;

 1. Черговість виступів у дискусії (дебатах) визначається порядком надходження заявок до секретаріату сесії.
 2. Лічильна комісія утворюється для здійснення підрахунку голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки або таємним голосуванням способом, визначеним цим  Регламентом.
 3. Лічильна комісія при проведенні таємного голосування організує проведення голосування бюлетенями. Голова лічильної комісії перед голосуванням представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз’ясняє порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи й оголошує результати голосування на пленарному засіданні сесії міської ради.
 4. До моменту утворення постійних комісій, обрання секретаря ради лічильна комісія утворюється з депутатів – представників усіх політичних партій, представники яких були обрані до міської ради з наступним затвердженням рішенням міської ради, прийнятим більшістю від депутатів, обраних до міської ради. Голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії обираються такою лічильною комісією самостійно.

       Стаття 16. Обрання лічильної комісії та секретаріату

 1. Лічильна комісія та секретаріат сесії обираються за пропозицією головуючого на засіданні міської ради або депутатів щодо персонального складу рішенням більшості від присутніх депутатів на пленарному засіданні міської ради. Лічильна комісія обирається у складі трьох депутатів. Секретаріат обирається у складі голови — депутата міської ради та працівників апарату міської ради.
 2. Рішенням міської ради, прийнятим більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні міської ради, може бути встановлено інший кількісний склад секретаріату та лічильної комісії.
 3. Секретаріат та лічильна комісія обираються персонально . Якщо щодо запропонованого персонального складу секретаріату і лічильної комісії від депутатів не надійшли заперечення, рішення про їх обрання приймається шляхом голосування в порядку, визначеному частиною 1 цієї статті без обговорення.
 4. Обрана лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Голова лічильної комісії узагальнює підсумки голосування та доповідає сесії міської ради результати голосування.

       Стаття 17. Порядок встановлення числа депутатів, що присутні на засіданні міської ради

 1. Кількість депутатів, присутніх на засіданні міської ради (реєстрація), визначається шляхом особистого розпису у листі присутності депутатів на пленарному засіданні.
 2. Реєстрація депутатів проводиться перед початком пленарного засідання та перед поіменним голосуванням з будь-якого питання за необхідністю. Голова лічильної комісії повинен інформувати секретаріат (апарат) про присутність або відсутність депутата протягом пленарного засідання міської ради з подальшим занесенням цієї інформації до протоколу пленарного засідання.
 3. Депутат не має права вимагати скасування своєї реєстрації або відзивати свій підпис в листі присутності.
 4. За вимогою головуючого на пленарному засіданні міської ради або депутата міської ради лічильна комісія проводить визначення кількості присутніх депутатів.  Голова лічильної комісії доповідає про кількість депутатів міської ради, присутніх на пленарному засіданні міської ради. У випадках наявності правомочної кількості депутатів, окремого рішення з цього питання не приймається. Якщо кількість депутаті менш ніж 1/2 від загального складу міської ради,  головуючий оголошує перерву для з’ясування підстав відсутності депутатів.

       Стаття 18. Тривалість засідань міської ради

 1. Пленарне засідання сесії триває, як правило, протягом дня. Початок пленарного засідання, як правило, о 09:00. Перерва в роботі пленарного засідання сесії – з 12:00 до 13:00. Після 13:00 перерва в роботі пленарного засідання сесії проводиться через кожні дві години на 15 хвилин. Закінчення пленарного засідання — о 17:00.
 2. Рішенням міської ради може бути встановлено інший порядок роботи під час відповідної сесії міської ради.

       Стаття 19. Оголошення позачергової перерви в засіданні міської ради

 1. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні, за ініціативою 1/3 від загального складу міської ради або депутатської фракції міська рада може 1/3 від загального складу міської ради прийняти протокольне рішення про проведення позачергової перерви. Тривалість перерви визначається рішенням міської ради.

       Стаття 20. Тривалість виступів на засіданні міської ради

 1. На засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.
 2. Тривалість виступів:

       1) з доповідями — до 15 хв.,  з співдоповідями – до 10 хв.;

       2) для відповідей на питання до доповідача (співдоповідача) – до 10 хв. загальної тривалості.;

       3) з виступами– до 7 хв.;

       4) з довідками, питаннями, формулюваннями пропозицій з порядку ведення, мотивів голосування, з аргументацією та коментарями до поправок – до 1 хв.; але не більше двох разів з одного й того ж питання.

 1. На прохання особи, що виступає, час виступу може бути продовжено головуючим без обговорення за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

Глава 5. Організаційні питання проведення засідань міської ради

       Стаття 21. Права депутата на засіданні міської ради

 1. Депутат міської ради на її засіданні має всі права, передбачені цим Регламентом та чинним законодавством.

       Стаття 22. Обов’язки депутата міської ради на засіданні ради

 1. Депутат міської ради на її засіданні, крім обов’язків, визначених статтею 39 цього Регламенту, зобов’язаний:

       1) реєструватися на кожному засіданні та брати участь у пленарному засіданні міської ради та засіданнях постійних комісій;

       2) дотримуватися даного Регламенту та порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

       3) виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні;

       4) у виступі чи питанні не допускати особистих зауважень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні;

       5) не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не призивати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання міської ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

 1. У випадку порушення даних вимог особа, що виступає або ставить питання, може бути позбавлена слова без попередження головуючим, до такої особи можуть бути застосовані інші заходи, визначені цим Регламентом. Вказаним особам слово для повторного виступу, питання не надається.

       Стаття 23. Головуючий на засіданні міської ради

 1. Засідання міської ради веде головуючий. Головуючий на засіданні міської ради визначається відповідно до статей 10, 14 даного Регламенту.
 2. Під час ведення засідання у випадку необхідності міський голова має право передати ведення засідання до його закінчення секретареві міської ради без обговорення і має право в будь-який момент продовжити вести засідання.

       Стаття 24. Обов’язки головуючого на засіданні міської ради

 1. Головуючий на засіданні міської ради зобов’язаний:

       1) дотримуватися даного Регламенту та забезпечувати його дотримання всіма учасниками засідання, дотримуватися порядку денного;

       2) забезпечувати дотримання прав депутатів на засіданні ради;

       3) забезпечувати порядок у залі засідань;

       4) контролювати час, встановлений даним Регламентом для виступів, своєчасно нагадувати особі, що виступає, про сплив встановленого часу;

       5) фіксувати всі пропозиції, що надійшли в ході засідання, та ставити їх на голосування, повідомляти результати голосування;

       6) виявляти шанобливе ставлення до учасників засідання, не допускати персональних зауважень та оцінок виступів учасників засідань;

       7) заслуховувати (зачитувати) та ставити на голосування позачергово пропозиції депутатів з приводу порядку ведення засідання, у тому числі, свої особисті пропозиції;

       8) брати до уваги повідомлення та роз’яснення представників постійної комісії з питань законності, правопорядку та депутатської діяльності.

       Стаття 25. Права головуючого на засіданні міської ради

 1. Головуючий на засіданні міської ради має право:

       1) позбавити особу, що виступає, слова, якщо вона порушує вимоги цього Регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання;

       2) не вдаватися до підрахунку голосів при наявності очевидної більшості при прийнятті процедурних рішень при голосуванні шляхом підняття руки;

       3) звертатися за довідками до депутатів та посадових осіб;

       4) зупиняти незаплановані дебати;

       5) призвати депутата до порядку, запропонувати міській раді висловити учаснику засідання попередження;

       6) перервати засідання у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а також грубого порушення громадського порядку.

       Стаття 26. Попередження безпорядку на засіданні міської ради

 1. Під час засідання міської ради ніхто з учасників засідання не може висловлюватися, не отримавши дозволу головуючого на засіданні.
 2. Якщо на засіданні виникає безпорядок або порушується порядок ведення засідання, і головуючий на засіданні не має можливості його припинити, то він оголошує перерву і залишає своє місце. В цьому випадку засідання вважається перерваним на 30 хв.
 3. У випадку, якщо після поновлення засідання обставини, що заважають його проведенню або порушення порядку ведення продовжуються, головуючий має право оголосити засідання закритим.

 

Розділ ІІІ. Правові форми діяльності міської ради: нормотворча діяльність в міській раді

 

Глава 6. Рішення міської ради та стадії їх підготовки

       Стаття 27. Загальні положення про рішення

 1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії міської ради та рішення з процедурних питань. Рішення з процедурних питань приймаються міською радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окремі рішення не виготовляються.
 2. Рішення, які приймає міська рада є актами нормативного або індивідуально-правового характеру. Прийняття рішень індивідуально-правового характеру за однорідними життєвими ситуаціями, може бути об’єднано в одне питання порядку денного сесії міської ради.

       3.Рішення нормативного характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міста Ізюма, якщо міською радою не було встановлено іншого порядку набуття чинності.

       Стаття 28. Проекти рішень

 1. Проекти рішень міської ради готуються міським головою, секретарем міської ради, депутатами міської ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, робочими групами, виконавчими органами міської ради, загальними зборами громадян (далі – виконавці ).

       Виконавець проекту рішення, за узгодженням, визначає доповідача, який представляє проект рішення під час процедури попереднього погодження, розгляду в постійних комісіях та на пленарному засіданні сесії міської ради.

 1. Текст проекту рішення міської ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.
 2. Текст проекту рішення міської ради має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями міської ради.
 3. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).
 4. При розробці проекту рішення виконавець повинен провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання.

       Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

 1. Пропозиції щодо формування порядку денного пленарного засідання сесії міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян (ініціаторами розгляду проекту рішення).

       Проект рішення, що пропонується винести на розгляд ради подається ініціатором розгляду проекту рішення разом з супроводжувальним листом на ім’я міського голови у вигляді друкованого примірника  та в електронному варіанті з доданими документами (при необхідності).

 1. В подальшому, в термін не більше трьох календарних днів, апарат (секретаріат) ради, за виключенням проектів, ініціатором розгляду  яких виступає міський голова та виконавчий комітет ради,   організує процедуру  попереднього погодження  проекту рішення з наступними особами :
 • – ініціатором розгляду проекту рішення;
 • – доповідачем (особою, яка буде доповідати проект рішення в постійних комісіях та на пленарному засіданні сесії міської ради);
 • – начальником юридичного відділу виконавчого комітету;
 • – секретарем ради;
 • – керівником (керівниками) виконавчого органу до компетенції якого (яких) належить проект рішення.

       Крім того апарат (секретаріат) ради виконує розрахунок розсилки рішення який складається з визначення кількості примірників копій рішень та переліку одержувачів, яким направляються копії рішень.

 1. Юридичний відділ виконавчого комітету проводить аналіз проекту рішення на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та у разі невідповідності готує з цього приводу мотивований висновок.
 2. У випадку невідповідності запропонованого проекту рішення, яке визначається як регуляторний акт, вимогам чинного законодавства, або у разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу, відповідна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект рішення.
 3. Процедура попереднього погодження рішень, що ініціюється міським головою і виконавчим комітетом ради проводиться цими ініціаторами самостійно з додержанням встановленої процедури.
 4. Процедура попереднього погодження проекту рішення не може тривати більше десяти календарних днів.

       Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на  ініціатора розгляду проекту рішення.

 1. Проекти рішень, що пройшли процедуру попереднього погодження (в тому числі і у разі неотримання схвалення, встановлення невідповідності вимогам чинного законодавства) передаються в термін не більше двох календарних днів  апаратом (секретаріатом) ради до постійних комісій де вони розглядаються  разом з документами, отриманими в результаті проходження процедури попереднього погодження,  із запрошенням ініціатора розгляду проекту та, у разі необхідності, з залученням фахівців.
 2. Протокольні рішення постійних комісій з розгляду проектів рішень міської ради в обов’язковому порядку розглядається секретарем міської ради, запропоновані постійною комісією висновки та зміни погоджуються секрітаріатом ради з розробником проекту рішення та в разі його згоди доопрацьовується проект рішення, що вноситься на сесію міської ради. В разі незгоди розробника, секретар міської ради письмово повідомляє про це відповідну постійну комісію, яка вносить запропоновані зміни під час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.
 3. За результатами розгляду проекту рішення постійна комісія приймає рішення про схвалення проекту рішення, або мотивовано відхиляє його, направляє на доопрацювання з обов’язковим повідомленням про це ініціатора  розгляду проекту на протязі трьох календарних днів.
 4. Проект рішення, що пройшов процедуру попереднього погодження, подається секретарю міської ради не пізніше, ніж за 22 робочі дні до початку пленарного засідання сесії міської ради, який готує перелік питань, що пропонуються на розгляд міської ради.
 5. Підготовлений секретарем перелік проектів рішень направляється не пізніш ніж за 15 днів до початку сесії міському голові для вирішення питання щодо включення до порядку денного.
 6. Порядок підготовки проектів регуляторних актів, що виносяться на пленарне засідання сесії міської ради, окрім порядку, зазначеного в цій статті, визначається розділом VI Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.03.2003 р.
 7. Проекти рішень оприлюднюються апаратом (секретаріатом) ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті міста Ізюма в мережі інтернет.
 8. Термін, що зазначений в п.18 цієї статті не розповсюджується на проекти рішень, що виносяться на розгляд пленарного засідання міської ради та стосуються невідкладних фінансових питань.

Глава 7. Формування порядку денного засідання сесії міської ради

       Стаття 29. Порядок денний сесії міської ради

 1. Порядок денний – це перелік питань, сформований міським головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, що виноситься на розгляд сесії міської ради.
 2. Порядок денний сесії міської ради затверджується міською радою на кожній сесії міської ради.
 3. Порядок денний сесії міської ради має містити інформацію про назву, порядковий номер та доповідача.
 4. Відповідно до розпорядження міського голови проект порядку денного сесії міської ради разом з проектами рішень надається депутатам під час їх реєстрації перед початком чергової сесії.

Глава 8. Затвердження порядку денного засідання сесії міської ради

       Стаття 30. Затвердження проекту порядку денного сесії міської ради

 1. Проект порядку денного сесії міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою.
 2. При наявності пропозицій про внесення до порядку денного додаткових питань, погоджених відповідною постійною комісією та юридичним відділом виконавчого комітету, про внесення змін до порядку їх розміщення або депутатських запитів головуючий на засіданні міської ради ставить запропонований проект порядку денного на голосування „за основу”.
 3. Після прийняття проекту порядку денного „за основу” головуючий ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного, зміни щодо черговості розгляду питань, депутатські запити у порядку їх надходження на пленарному засіданні сесії міської ради.
 4. Пропозиції щодо будь-якого питання проекту порядку денного сесії міської ради обговорюються за скороченою процедурою. Пропозиція щодо включення (виключення) питання до (з) проекту порядку денного сесії міської ради, яка за результатами голосування міської ради не отримала 1/3 голосів від загального складу міської ради, вважається відхиленою. Після голосування по кожній пропозиції, доповненню, змінам, депутатському запиту, що надійшли, головуючий ставить проект порядку денного на голосування „у цілому”.
 5. Якщо проект порядку денного „у цілому” не прийнято, він ставиться на голосування „по пунктах”. Порядок денний, сформований з прийнятих пунктів, вважається прийнятим „у цілому”.
 6. Якщо порядок денний не прийнятий „за основу”, на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті сесією міської ради пункти включаються до порядку денного сесії, і він вважається прийнятим „у цілому”.
 7. Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування „у цілому”. Якщо порядок денний не прийнятий „у цілому”, застосовується процедура голосування, передбачена пунктом 5 цієї статті.
 8. 8. У разі, якщо особа, за заявою якої розглядається питання порядку денного, віднесене до компетенції міської ради до затвердження порядку денного сесії відкличе шляхом письмового звернення свою заяву, таке питання не включається до порядку денного сесії міської ради.

        У разі,  якщо особа, за заявою якої розглядається  питання включене до порядку денного сесії міської ради до моменту безпосереднього розгляду  питання відкличе щляхом письмового звернення свою заяву,  відповідне питання виключається з порядку денного автоматично, без голосування.

       9.Депутатські запити в порядку денному сесії міської ради наголошуються першими.

       10. Міська рада один раз на рік визначає порядок та розміри преміювання, надбавок, матеріальної допомоги міському голові та секретарю міської ради, а його заступникам – за поданням міського голови.

 

Глава 9. Обговорення питань порядку денного

       Стаття 31. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні міської ради

 1. Рішення міської ради приймаються після їх обговорення.
 2. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає:

       1) доповідь суб’єктів нормотворчості – ініціаторів внесення пропозиції, запитання доповідачу і відповіді на них;

       2) співдоповідь, при необхідності, визначеного відповідною постійною  комісією чи тимчасовою контрольною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

       3) виступи представників депутатських груп та фракцій, депутатів;

       4) внесення пропозицій щодо змін до проекту рішення, що обговорюється;

       5) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення ;

       6) заключне слово доповідача (співдоповідачів), при необхідності;

       7) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій,  які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

 1. Особам, що є присутніми на пленарному засіданні сесії міської ради, з дозволу головуючого на пленарному засіданні, може бути надано слово для виступу у дебатах — до 3 хвилин кожній.
 2. Пропозиції щодо змін до проекту рішення повинні бути оформлені ініціатором цих змін письмово, підписані та подані до секретаріату до моменту закриття відповідного пленарного засідання міської ради.

         

Глава 10. Організація голосування на засіданнях міської ради

       Стаття 32. Види та способи голосування

 1. Рішення міської ради приймаються більшістю голосів від загального складу міської ради відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.
 2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки .
 3. Після закінчення кожного голосування голова лічильної комісії повідомляє його результати які оголошуються головуючим на засіданні, голова лічильної комісії заносить результати голосування до листа голосування з питаннями порядку денного ( додаток № 1 до Регламенту ).
 4. Рішення про поіменне голосування на засіданні сесії міської ради приймається не менше ніж 1/3 від загального складу міської ради. Поіменне голосування проводиться шляхом особистого підпису депутатів та міського голови у листі поіменного голосування у графі «за», «проти», «утримався». Лист поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання міської ради (додаток № 2 до Регламенту ). Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому опублікуванню в засобах масової інформації.

       Поіменне голосування по персоналіях не проводиться.

 1. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетенів без ідентифікації депутата, що заповнив цей бюлетень, в бюлетені в порядку, встановленому цим Регламентом.
 2. З процедурних питань (обрання секретаріату, лічильної комісії сесії міської ради, черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання міської ради, а також з інших питань, віднесених до таких чинним законодавством і даним Регламентом), рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

       Стаття 33. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

       1.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  з інших питань за рішенням ради.

       2.Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включається в бюлетень, має бути зрозумілим, сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чітка, однозначна та не допускала її неоднакового тлумачення.

       3.Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів, виготовляються лічильною комісією за встановленою рішенням міської ради формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається : порядковий номер пленарного засідання сесії міської ради; дата проведення голосування; номер у порядку денному  питання, з якого проводиться голосування та його зміст; місце для позначення волевиявлення

        ( «так», «ні», «утримався») ; місце для підпису голови лічильної комісії

       ( додаток № 3 до Регламенту).

 1. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатам на засіданні міської ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.
 2. Лічильна комісія до початку таємного голосування опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення депутатами.

       Стаття 34. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

 1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході до сектору для таємного голосування.
 2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – прозорі скриньки для таємного голосування. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

       В місці ( секторі ) для таємного голосування  можуть знаходитись  тільки члени лічильної комісії та депутат, що голосує.

 1. Таємне голосування проводиться в кабінці для голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку. Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією.
 2. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано два варіанти рішення, ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.
 3. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу міської ради, якщо законами України чи цим Регламентом не встановлено іншої кількості голосів депутатів, необхідної для прийняття такого рішення.

       За підсумками підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол, який підписуються всіма членам лічильної комісії. Одразу після підписання протоколу про підсумки голосування голова лічильної комісії оголошує результат голосування окремо по кожному питанню, занесеному до бюлетеня для таємного голосування.

 1. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться повторне голосування, якщо інше не встановлено законом або не прийнято іншого рішення міської радою.
 2. Бюлетені, підраховані лічильною комісією, поміщаються лічильною комісією у непрозорий пакет, який запечатується, а цілісність пакету посвідчується підписами членів лічильної комісії. Пакет передається на зберігання до апарату (секретаріату ) ради.

       Стаття 35. Процедура голосування з питань, включених до порядку денного

 1. Після обговорення питання порядку денного засідання сесії міської ради головуючий ставить запитання, чи є у депутатів зауваження чи доповнення до проекту рішення.
 2. Проект рішення, до якого не надійшли пропозиції та зауваження, одразу ставиться на голосування «у цілому».
 3. Проект рішення, не прийнятий «у цілому», ставиться на голосування «за основу», і надалі застосовується процедура голосування, передбачена частинами 4 – 8 даної статті.
 4. Після прийняття проекту рішення «за основу» до нього подаються зауваження і пропозиції.
 5. Пропозиції і зауваження, що надійшли до проекту рішення, головуючий ставить на голосування в порядку надходження, з попереднім їх оголошенням. Після голосування пропозицій і зауважень проект рішення ставиться на голосування «у цілому».
 6. Неприйнятий «у цілому» проект рішення ставиться на голосування «по пунктах». Спочатку голосуються пункти проекту рішення, прийнятого «за основу». Якщо зазначені пункти проекту рішення не приймаються сесією, ставляться на голосування інші редакції пунктів у порядку їх надходження.
 7. Якщо ніяка редакція пункту проекту рішення не була прийнята, пункт виключається з проекту рішення, прийнятого «за основу».
 8. Проект рішення, що складається зі схвалених сесією міської ради пунктів, вважається прийнятим «у цілому».
 9. Якщо проект рішення не прийнятий «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт проекту рішення з доповненнями, змінами, що надійшли. Проект рішення, що складається зі схвалених сесією міської ради пунктів, вважається прийнятим «у цілому».
 10. Проект рішення, який не отримав необхідної кількості голосів депутатів міської ради («за основу», «в цілому», «по пунктах») вважається не прийнятим, про що зазначається в відповідному протоколі пленарного засідання міської ради. Рішення міської ради в цьому випадку не приймається, виконавець проекту рішення, зацікавлені особи повідомляються апаратом (секретаріатом) ради про те, що проект рішення не отримав необхідної кількості голосів депутатів міської ради. Міська ради може повторно розглянути проект рішення, що не був прийнятий, тільки один раз протягом календарного року.
 11. Рішення щодо обрання посадових осіб ради та її виконавчих органів, затвердження яких віднесено до компетенції міської ради, приймається більшістю від загального складу ради після обговорення запропонованих кандидатур.
 12. Якщо жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, на розгляд сесії можуть бути представлені нові кандидатури. Повторне голосування по кандидатурах, не затверджених радою, допускається після їх обговорення в постійних комісіях міської ради.
 13. Якщо і після повторного обговорення жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, рішення вважається неприйнятим, і питання переноситься на наступні засідання сесії.
 14. Перед кожним голосуванням головуючий чітко формулює зміст пункту рішення, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування по ньому. Після закінчення голосування «за основу», «у цілому», «по пунктах» і доповнень до проекту рішення головуючий оголошує повні результати голосування.
 15. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його перебивати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 16. У разі порушення процедури голосування чи виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Глава 11. Ведення протоколу засідань сесії міської ради

       Стаття 36. Ведення протоколу пленарного засідання сесії міської ради

 1. На кожному засіданні сесії секретаріатом ведеться протокол.
 2. У протоколі вказуються:

       1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

       2) загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до міської ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також  прізвища і посади запрошених на засідання ради;

       3) статус засідання – відкрите чи закрите, або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

       4) порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;

       5) прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, – також посади);

       6) прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і співдоповідачам;

       7) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих «за», «проти» і таких, що «утрималися».

 1. До протоколу засідання сесії додаються прийняті міською радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.
 2. Рішення міської ради по процедурних питаннях відображаються в тексті протоколів засідання сесії.
 3. Протокол пленарного засідання сесії міської ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим та головою секретаріату. У випадку таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.
 4. За правильність записів у протоколі засідання сесії відповідає секретаріат сесії і головуючий на пленарному засіданні. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання розбіжностей, депутат протягом п’яти днів після оформлення протоколу може звернутися із зауваженнями до головуючого через апарат (секретаріат) міської ради..
 5. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу несе секретар міської ради.
 6. Оригінали протоколів пленарних засідань протягом установленого терміну зберігаються в апараті (секретаріаті) міської ради, а потім здаються в архів на постійне зберігання.
 7. Рішення ради зберігаються в апараті (секретаріаті) міської ради і надаються у відповідності до діючого законодавства.
 8. Як допоміжний засіб фіксації виступів використовується технічний запис. Після оформлення у встановленому порядку протоколу пленарного засідання технічний запис зберігається постійно.

 

Розділ ІV. Депутат міської ради, форми роботи депутата

Глава 12. Депутат міської ради

       Стаття 37. Депутат міської ради

 1. Депутат міської ради набуває свої повноваження внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права .
 2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення.

       3.На першому пленарному засіданні міської ради депутати складають присягу наступного змісту:

       Я, депутат Ізюмської міської ради, перед Ізюмської громадою, усвідомлюючи свою відповідальність, урочисто присягаю:

       – добросовісно, чесно виконувати обов’язки депутата Ізюмської міської ради;

       – дбати про інтереси Ізюмської громади;

       – поважати права і свободи людини і громадянина;

       – дотримуватись Конституції України, законодавства України, Статуту територіальної громади міста Ізюм та рішень місцевого самоврядування.

       Клянусь служити процвітанню міста і добробуту ізюмчан. Клянусь.

       4.Текст присяги зачитує найповажніший депутат, а всі інші слухають текст присяги стоячи, а слово «Клянусь» повторюють разом. Після складання кожен з депутатів підписує текст присяги та отримує посвідчення депутата міської ради.Присяга з підписом депутата Ізюмської міської ради зберігається в секретаріаті (апараті) міської ради.

       5.Депутати, що не склали присяги, складають її на найближчому пленарному засіданні міської ради.

       Стаття 38. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

Глава 13. Повноваження депутата міської ради

       Стаття 39. Права депутата міської ради в раді та її органах та порядок їх реалізації

 1. Депутат міської ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат міської ради набуває право вирішального голосу з моменту початку перебігу повноважень депутата міської ради.
 2. Кожен депутат міської ради в раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.
 3. Депутат міської ради має право:

       1) вибирати та бути обраним до органів міської ради;

       2) офіційно представляти виборців у міській раді та її органах;

       3) пропонувати питання для розгляду їх міською радою та її органами;

       4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

       5) вносити на розгляд міської ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

       6) вносити на розгляд міської ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

       7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою;

       8) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених міською радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою;

       9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

       10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

       11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

       12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

       13) ознайомлюватися з текстами виступів у  протоколах засідань ради та її органів ;

       14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

       15) об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту. 

 1. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

       Стаття 40. Обов’язки депутата міської ради в раді та її органах

 1. Депутат місцевої ради зобов’язаний:

       1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Ізюмської міської ради та інші нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

       2) брати участь у роботі міської ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

       3) виконувати доручення міської ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень.

       Стаття 41. Участь депутата в роботі сесії та постійної комісії міської ради

 1. Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.
 2. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, а також у роботі робочих груп до складу яких його обрано.
 3. При неможливості бути присутнім на засіданні, депутат міської ради повідомляє секретаріат (апарат) міської ради не пізніше, ніж за один день до його (засідання) початку.
 4. Міська рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень міської ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів міської ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.
 5. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради , розглядаються міською радою чи за її дорученням постійними комісіями міської ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міською радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та міській раді.
 6. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах міської ради, та робити виписки, копіювання цих документів.

       Стаття 42. Право депутата на звернення із запитом

 1. Депутат міської ради має право звернутися із запитом до посадових осіб міської ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста Ізюм, з питань, віднесених до відання міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні сесії міської ради в усній або письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради у порядку, ухваленому даним Регламентом, по ньому може проводитись обговорення та прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії міської ради направляє текст запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких він звернений.
 3. Орган або посадова особа, до яких направляється запит, повинні надати на нього письмову відповідь міській раді та депутату на пленарному засіданні міської ради.
 4. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії міської ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертої депутатів, присутніх на даному засіданні міської ради. Посадові особи, до яких направлено запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні міської ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада може прийняти відповідне рішення.

       Стаття 43. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання

 1. Депутатське звернення – викладене у письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівникам правоохоронних та контролюючих органів, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Ізюма, здійснити певні дії, прийняти заходи або надати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 2. Депутатське запитання – засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення по той або іншій проблемі. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється та рішення по ньому не приймається.

       3.Порядок розгляду депутатських звернень визначається законодавством.

Глава 14. Помічники-консультанти депутата міської ради

       Стаття 44. Помічники-консультанти депутата міської ради

 1. Депутат міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
 2. Депутат міської ради особисто здійснює персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними. Депутат міської ради в цьому випадку несе особисту відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
 3. Умови діяльності помічників-консультантів депутата міської ради та інші питання їх діяльності визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради, яке затверджується рішенням міської ради.

Глава 15. Депутатські групи та фракції

       Стаття 45. Депутатські групи та фракції

 1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи. Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
 2. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.
 3. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
 4. Порядок вступу до депутатської групи чи до фракції та виходу з неї визначається самою депутатською групою чи фракцією. Про зміни в складі депутатської групи чи фракції їх уповноважений представник письмово повідомляє головуючого на пленарному засіданні сесії міської ради, який інформує про це депутатів міської ради.
 5. Організація діяльності депутатських груп та фракцій визначається міською радою та покладається на міського голову та секретаря міської ради. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій і може, за їх ініціативою, заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
 6. Депутатські групи та фракції не мають права виступати від імені міської ради.

       Стаття 46. Порядок утворення депутатських груп та фракцій

 1. Депутатська група чи фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група чи фракція складається не менш як з двох депутатів міської ради.
 2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи чи фракції, обирають особу, яка очолює депутатську групу чи фракцію.
 3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
 4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на найближчому пленарному засіданні ради. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію повинно містити відомості про її назву, персональний склад та партійну належність.
 5. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.
 6. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
 7. Діяльність депутатської групи та фракцій припиняється:

       – у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж два депутати;

       – у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

       – після закінчення строку, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу чи фракцію, або строку повноважень міської ради.

       Стаття 47. Права депутатських груп та фракцій

 1. Повноваження депутатських груп та фракцій є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених чинним законодавством.
 2. Депутатські групи та фракції мають право:

       1) на представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

       2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

       3) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

Глава 16. Дисципліна та етика

       Стаття Дисципліна та етика в міській раді

 

 1. Особи, присутні на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені з приміщення, де проходить засідання.
 2. Депутат зобов’язаний попередити про свою передбачувану відсутність на пленарному засіданні сесії міського голову, секретаря міської ради чи голову відповідної постійної депутатської комісії. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь у засіданні, він зобов’язаний сповістити про це головуючого.
 3. Депутат, який одержав право виступу на засіданні, не повинний допускати образливих висловлювань, використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп , фракцій, окремих депутатів місцевих рад. Якщо виступаючий зневажає це правило, головуючий на засіданні після другого попередження має право перервати виступ та позбавити виступаючого права виступу. Перевищення часу виступу не допускається, крім як за згодою більшості депутатів, присутніх на засіданні.
 4. Головуючий не має права коментувати і давати оцінки виступам депутатів, якщо вони не порушили етичні норми.
 5. Якщо депутат вважає себе ображеним грубим чи бездоказовим обвинуваченням на свою адресу, він вправі подати відповідну скаргу на ім’я міського голови. Про результати розгляду відповідна постійна депутатська комісія чи міський голова інформує міську раду на пленарному засіданні.

Розділ V. Органи міської ради

Глава 17. Міський голова

       Стаття 49. Міський голова як посадова особа

 

 

 1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Ізюма.
 2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному чинним законодавством, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради. Міський голова підписує рішення та протоколи міської ради та виконавчого комітету міської ради.
 4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

       Після набуття повноважень під час першого засідання нового скликання міський голова складає присягу наступного змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста Ізюм та народові України, неухильно дотримуватися Конституції та Законів України, Статуту територіальної громади міста Ізюм, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

       Стаття 50. Повноваження міського голови

 1. Міський голова має такі повноваження:

       1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

       2) організує в межах, визначених чинним законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

       3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

       4) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

       5) вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

       6) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату (секретаріату) міської ради та її виконавчого комітету;

       7) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради;

       8) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання;

       9) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з обов’язковим інформуванням міської ради;

       10) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

       11) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

       12) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;

       13) представляє територіальну громаду міста Ізюма, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

       14) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста Ізюма, а також повноваження міської ради та її органів;

       15) укладає від імені територіальної громади міста Ізюма, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

       16) веде особистий прийом громадян;

       17) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

       18) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством, цим Регламентом, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;

       19) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

       20) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності та належну організацію роботи міліції.

       Стаття 51. Відповідальність міського голови

 1. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою м. Ізюма та міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 2. Міський голова зобов’язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради на вимогу не менше половини депутатів у будь-який визначений ними термін, але не рідше одного разу на рік.
 3. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 4. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством.

 

Глава 18. Секретар міської ради

       Стаття 52. Секретар міської ради

 1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень міської ради та працює в міській раді на постійній основі.

       У разі, коли міська рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря міської ради, запропоновану міським головою пропозиція щодо кандидатури секретаря міської ради може вноситися на розгляд сесії міської ради не менш як половиною від загального складу депутатів в порядку, передбаченому п.1.ст.50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97-ВР від 21.05.1997р.

 1. Кандидат на посаду секретаря міської ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

       Стаття 53. Повноваження секретаря міської ради

 1. Секретар міської ради:

       1) здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень міського голови;

       2) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

       3) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;

       4) організує підготовку сесій міської ради;

       5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

       6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради;

       7) дає доручення постійним комісіям про спільний розгляд комісіями питань, які належать до відання кількох постійних комісій;

       8) дає доручення постійним комісіям вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

       9) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

       10) організує за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

       11) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Ізюма, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

       12) вирішує за дорученням міського голови та рішенням міської ради інші питання та виконує інші повноваження, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.

       Стаття 54. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради

 1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо за припинення його повноважень проголосували більшість депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

 

Глава 19. Постійні комісії міської ради

       Стаття 55. Створення постійних комісій міської ради

 1. Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого органу.
 2. Постійні комісії міської ради є підзвітними та відповідальними перед міською радою.
 3. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою.
 4. В Ізюмській міській раді створюються наступні постійні комісії :

       – з питань планування, бюджету та фінансів ;

       – з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та енергозбереження;

       – з питань містобудування, архітектури та земельних відносин;

       – з питань соціального захисту, охорони здоров’я та гуманітарної політики;

       – з питань економічної політики та інвестицій;

       – з питань законності, правопорядку та депутатської діяльності.

Глава 20. ТимчасовІ контрольнІ комісіЇ міської ради

       Стаття 56. Створення тимчасових контрольних комісій міської ради

 1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.
 2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії міської ради подаються депутатами, депутатськими фракціями, депутатськими групами та постійними комісіями.

       У складі тимчасової контрольної комісії міської ради може бути представлено не менш як по одному депутату від кожної депутатської фракції.

       Якщо депутатська фракція не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції.

 1. Про утворення тимчасової контрольної комісії міська рада приймає рішення, в якому визначає:

       1) назву тимчасової контрольної комісії;

       2) завдання, мету і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;

       3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

       4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

       5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії.

       6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

 1. Рішення міської ради про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше половини депутатів від загального складу міської ради.

       Стаття 57. Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії міської ради

 1. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії.
 2. Секретар тимчасової контрольної комісії обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з числа її членів.
 3. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

       Стаття 58. Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії міської ради

 1. Формами роботи тимчасової контрольної комісії міської ради є засідання.
 2. Засідання тимчасової контрольної комісії, як правило, закриті.
 3. Строк повноважень тимчасової контрольної комісії не може перевищувати шести місяців з дня її утворення.
 4. Голови тимчасових контрольних комісій подають звіти і пропозиції міському голові, що розглядаються міською радою.
 5. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

       Стаття 59. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії міської ради

 1. Тимчасова контрольна комісія утворюється на визначений міською радою термін. У визначений термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, тимчасова контрольна комісія подає до міської ради звіт про виконану роботу та підготовлені членами такої комісії пропозиції на розгляд міської ради.
 2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях міської ради та на пленарному засіданні міської ради міська рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

       Стаття 60. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії міської ради

 1. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважається припиненими в разі:

       1) прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

       2) припинення повноважень міської ради.

ГЛАВА 21. РОБОЧІ ГРУПИ

       Стаття 61. Робочі групи міської ради

 1. З метою вивчення окремих питань та розробки і підготовки проектів рішень міської ради міською радою можуть створюватися робочі групи у складі депутатів міської ради, з можливим залученням фахівців та представників громадськості.

 

Глава 22. Виконавчий комітет міської ради

       Стаття 62. Виконавчий комітет міської ради

 1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.
 3. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, секретаря міської ради, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.
 5. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету міської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством.
 6. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила.

    7 До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.

 

ГЛАВА 23. АПАРАТ (СЕКРЕТАРІАТ) МІСЬКОЇ РАДИ.

       Стаття Повноваження апарату (секретаріату) міської ради.

 1. Апарат (секретаріат) міської ради здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатів міської ради, сприяє здійсненню міською радою взаємодії і зв’язків з територіальною громадою м. Ізюма, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
 2. Апарат ( секретаріат ) міської ради утворюється за рішенням міської ради. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються міською радою за поданням міського голови.
 3. Апарат ( секретаріат ) міської ради працює під керівництвом секретаря міської ради.

 

Розділ VI. Заключні положення

Глава 24. Порядок прийняття Регламенту, внесення до нього змін

       Стаття Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту

 • У випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту. До прийняття рішення сесії про внесення змін та доповнень в Регламент діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.
 • Iншi змiни та доповнення до Регламенту приймаються до розгляду міською радою з ініціативи постiйних комiсiй, міського голови, а такoж за вимoгoю більш нiж 1/5 від загального складу депутатiв.
 • Регламент міської ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, прийнятим 2/3 від загального складу ради.
 • Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов’язковому розгляду профільною постійною комісією.

Міський голова                 В.В. Марченко