Офіційний сайт міста Ізюм

562 переглядiв

Інформація щодо призову на строкову військову службу та правил військового обліку

64f72deb0f2d5e994bd4eacd0e27a654-450x300

Всім громадянам, яким в період весняного призову 2018 року виповнилось або виповниться 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу необхідно з’явитись до Ізюмського об’єднаного міського військового комісаріату для проведення вивчення особистих якостей призовника та для проходження професійно-психологічного відбору з подальшим проходженням медичної комісії. Професійно-психологічний відбір проводиться в Ізюмському ОМВК з 12 лютого 2018 року з 8 години ранку. 

За будь якими питаннями стосовно призову на строкову військову службу звертатись за адресою: м.Ізюм, вул.Старопоштова,37 або за телефоном 099-962-69-89 Коваленко Андрій Валерійович. 

Перелік відстрочок від призову на строкову військову службу 

 1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.
 2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

 1. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 2. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.
 3. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.
 4. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
 5. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

 1. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
 2. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.
 3. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.
 4. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;

сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;

особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

резервістам – на весь період служби у військовому резерві;

поліцейським – на весь період їх служби.

 1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.
 2. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.
 3. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
 4. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

 

Витяг із Статті 15 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

 1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі – громадяни призовного віку).
 2. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.
 3. Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами.
 4. Порядок організації підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
 5. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

 1. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

переведення на роботу в іншу місцевість;

переїзд на нове місце проживання;

прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

 1. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.
 2. Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Згідно статті 335 Кримінального кодексу України ухилення від призову на строкову військову службу – карається обмеженням волі на строк до трьох років.

 

Витяг із Статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Приписка громадян України до призовних дільниць

Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.

До призовних дільниць щороку протягом січня – березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.

Не підлягають приписці до призовних дільниць громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Постановка на військовий облік призовників,

які прибули з інших місцевостей або із-за кордону проводиться протягом 7 днів на підставі особистої письмової заяви, поданої призовником на ім’я військового комісара.

 

Порядок прийняття військовозобов’язаних на військовий облік і зняття їх з військового обліку

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

 для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення.

 

Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають:

громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний та воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;

особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”;

особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;

особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;

особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;

військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” звільнено від призову на строкову військову службу;

особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;

жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.

  

 Порядок  видачі військово-облікових документів  військовозобов’язаним   у РВК

 1. Військово-облікові документи та порядок їх видачі

За призначенням військово-облікові документи поділяються на особисті документи військовозобов’язаних, документи основного обліку і довідкові документи.

Особистими документами військовозобов’язаних є: військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка і посвідчення про відстрочку від призову при мобілізації та у воєнний час.

Документами основного обліку є: облікова картка, обліково-послужна картка та повідомлення про зарахування військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік.

Довідковими документами є: алфавітна картка та інші  матеріали, які є у розпорядженні військкомату на відповідні категорії військовозобов’язаних.

  Військові квитки видаються:

районними (міськими) військовими комісаріатами під час призову або прийняття громадян на військову службу, зарахування в запас, поновлення військового квитка у разі його втрати або пошкодження, зарахування до військового навчального закладу, звільнення у запас або зняття з військового обліку за станом здоров’я;

 районними (міськими) військовими комісаріатами – офіцерам запасу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту під час первинної постановки на військовий облік офіцерів запасу Збройних Сил України;

Видача військових квитків військовозобов’язаним проводиться Р(М)ВК за місцем їх перебування на військовому обліку на підставі заяви про видачу військового квитка. 

Військові квитки видаються під особистий підпис у відомості видачі військових квитків (тимчасових посвідчень) Р(М)ВК.

Видача військовозобов’язаним нових військових квитків замість втрачених чи таких, що стали непридатними до користування з вини власників, проводиться Р(М)ВК, у яких військовозобов’язані перебувають на військовому обліку, після проведення провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідно до статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та винесення постанов у цих справах військовими комісарами Р(М)ВК.

Видача військовозобов’язаним нових військових квитків замість втрачених чи таких, що стали непридатними до користування не з вини власників, а також у разі зміни військовозобов’язаним прізвища, імені та по батькові проводиться на підставі заяви, до якої додаються підтвердні документи, видані компетентними органами.

Терміни для вирішення заяв громадян встановлюються Законом України « Про звернення громадян»:

– не більше одного місяця такі, що потребують додаткового вивчення і перевірок;

– в інших випадках – невідкладно, не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

1.2. Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (далі – тимчасове посвідчення) є документом, що посвідчує особу військовозобов’язаного, який перебуває у запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського і старшинського складу (далі – військовозобов’язаний), та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Бланки тимчасових посвідчень виготовляються самостійно районними (міськими) військовими комісаріатами, відповідними органами Служби безпеки України, підрозділами Служби зовнішньої розвідки України.

Тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);

втратили військові квитки (до їх отримання);

не проходили військову службу (навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності;

визнані призовними комісіями непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду);

прибули з місць позбавлення волі;

не проходили військову службу (навчальні збори).

Також тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним-жінкам.

Заміні підлягають тимчасові посвідчення:

втрачені чи зіпсовані військовозобов’язаними (після сплати адміністративного штрафу);

у яких не залишилось місця для внесення інформації.