Урядові портали

Бюджет міста

БЮДЖЕТ Ізюмської міської 

територальної громади на 2021 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

4 СЕСІЯ  8  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2020 року                                                                № 0053

Про бюджет Ізюмської міської

територіальної громади на 2021 рік

20518000000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Ізюмська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Ізюмської міської територіальної громади у сумі 319895335 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Ізюмської міської територіальної громади – 312914125 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Ізюмської міської територіальної громади – 6981210 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Ізюмської міської територіальної громади у сумі 325655335 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Ізюмської міської територіальної громади – 309413751 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Ізюмської міської територіальної громади – 16241584 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 3500374 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 9260374 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської  територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету  міської  територіальної громади у розмірі 2000000 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду  бюджету  міської  територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 24916033 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2021 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 7 до цього рішення.
 6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2021 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити:

у 2021 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 3200000 гривень ;

на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 9360000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 12800000 гривень.

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого  боргу;

соціальне забезпечення;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Дозволити фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення визначених комісійно тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на вкладних ( депозитних) рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради, в особі начальника фінансового управління, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством;

4) Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,

установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;

5) Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради, в особі начальника, коригувати розпис бюджету міської територіальної громади за напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, із наступним внесенням змін до рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади.
 3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
 4. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Апарату Ізюмської міської ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
 6. Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між бюджетом міської територіальної громади та іншими бюджетами.
 7. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови.
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Ізюмський міський голова                                                    В. МАРЧЕНКО

Додатки до бюджету:     скачати

Пояснювальна записка до бюджету м. Ізюм:    скачати

Зміни до бюджету:

Про внесення змін до рішення 4 сесії Ізюмської міської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 0053 “Про бюджет Ізюмської міської територіальної громади на 2021 рік” та доадтків до нього

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ Ізюмської міської об’єднаної

територальної громади на 2020 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

100 СЕСІЯ  7  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2019 року                                                    № 2582

Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної

територіальної громади на 2020 рік

20518000000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”,

Ізюмська міська рада вирішила:

 1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 290948898 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 282187298 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 8761600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 302948898 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 281076477 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 21872421 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 1110821 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 13110821 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 1800000 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду  бюджету міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 1. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат бюджету міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 48395450 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до спеціального фонду бюджету міста у 2020 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.
 5. Установити, що у загальному фонді бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 12000000 гривень та межу місцевого запозичення у 2020 році у сумі 12800000 гривень.
 2. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 1. Дозволити фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення визначених комісійно тимчасово вільних коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на вкладних ( депозитних) рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради, в особі начальника фінансового управління, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством;

4) Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;

5) Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради, в особі начальника, коригувати розпис бюджету міської об’єднаної територіальної громади за напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, із наступним внесенням змін до рішення міської ради про бюджет міської об’єднаної територіальної громади.
 3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 4. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Апарату Ізюмської міської ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
 6. Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між бюджетом міської об’єднаної територіальної громади та іншими бюджетами.
 7. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Ізюмський міський голова                                                   В.В.Марченко

Звіти про виконання бюджету:

Про затвердження звіту про виконання бюджету Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік.

Про затвердження звіту про виконання бюджету Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року.

 Про затвердження звіту про виконання бюджету Ізюмської об’єднаної територіальної громади за 1 півріччя 2020 року.

 Про затвердження звіту про виконання бюджету Ізюмської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року.

Додатки до бюджету:     скачати

Пояснювальна записка до бюджету м. Ізюм:    скачати

Зміни до бюджету:

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання  від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії  Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами).

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “про бюджет Ізюмської міської об’еднаної територіальної громади на 2020 рік” та додаткі до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та додатків до нього (зі змінами).

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та доатків до нього (зі змінами).

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та доатків до нього (зі змінами).

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами).

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 склиання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та доадтків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього ( зі змінами)

Про внесення змін до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 “Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” та додатків до нього

БЮДЖЕТ міста ІЗЮМ на 2019 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

80 СЕСІЯ  7  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2018 року № 1933

Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”,

Ізюмська міська рада вирішила:

1.Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету міста у сумі 477341391 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста – 468135536 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міста – 9205855 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста у сумі 477341391 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста – 468135536 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міста – 9205855 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста у розмірі 50000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міста у розмірі 1100000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат бюджету міста на реалізацію місцевих програм у сумі 24529719 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста  на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені у статті 97 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

9.Дозволити фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення визначених комісійно тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних ( депозитних) рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

14.Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради, в особі начальника, коригувати розпис бюджету міста за напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, із наступним внесенням змін до рішення міської ради про бюджет міста.

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

16. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Апарату Ізюмської міської ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між бюджетом міста та іншими бюджетами.

19. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Ізюмський міський голова                                                   В.В.Марченко

Звіти про виконання бюджету:

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Ізюм за 2019 рік

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Ізюм за 9 місяців 2019 року

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Ізюм за І півріччя 2019 року

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Ізюм за І квартал 2019 року.

Додатки до бюджету:     скачати

Пояснювальна записка до бюджету м. Ізюм:    скачати

Зміни до бюджету:

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019* рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та доадтків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та доадтків до нього зі змінами

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та доадтків до нього зі змінами

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та доадтків до нього зі змінами

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та доадтків до нього зі змінами

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами).

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами).

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами).

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами).

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2019 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесенння змін до рішення 80 сесї Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018/ року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього (зі змінами)

Про внесення змін до рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року № 1933 “Про бюджет міста Ізюм на 2019 рік” та додатків до нього.

БЮДЖЕТ міста ІЗЮМ на 2018 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

56 СЕСІЯ  7  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2017 року № 1359

Про міський бюджет на 2018 рік                                                     

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Ізюмська міська рада вирішила:

1.Визначити на 2018 рік:

– доходи міського бюджету у сумі  526979,9 тис. грн., у тому числі доходи  загального  фонду  міського бюджету 518409,1 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 8570,8 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 574,8 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

-видатки міського бюджету у сумі 526979,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 518409,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 8570,8  тис. грн.;

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 518409,1 тис. грн. та спеціальному фонду 8570,8  тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  50,0 тис. грн.

4.Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатком  3 до цього рішення.

5.Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі  1000,0 тис. грн.

6.Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

7.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію  місцевих (регіональних) програм у сумі 4485,9 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

8.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 5 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом  енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

10.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:

 до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: базова дотація; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; субвенція з  обласного бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет  – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності; субвенція з Оскільського сільського бюджету  на здійснення переданих з державного бюджету видатків у сфері охорони здоров’я – за рахунок медичної субвенції з державного бюджету; інші субвенції (субвенція з  обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки); субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018  рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

12.Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Ізюмської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

14.Дозволити фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення визначених комісійно тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

15.Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.

16.Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17.Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.

18.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Ізюмський міський голова                      В.В.Марченко

№1359 від 22.12.2017 р. Про міський бюджет на 2018 рік

Звіти про виконання бюджету:

Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік.

Затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2018 року.

Затвердження звіту про виконання бюджету за 1 півріччя 2018 року.

Затвердження звіту про виконання бюджету за 1 квартал 2018 року.

Додатки до бюджету:     скачати

Пояснювальна записка до бюджету м. Ізюм:    скачати

Зміни до бюджету:

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 81 сесія 7 скликання № 1975 від 27.12.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 80 сесія 7 скликання № 1934 від 20.12.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 79 сесія 7 скликання № 1927 від 06.11.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 78 сесія 7 скликання № 1897 від 27.11.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 76 сесія 7 скликання № 1847 від 30.10.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 75 сесія 7 скликання № 1839 від 17.10.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 73 сесія 7 скликання № 1804 від 26.09.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 72 сесія 7 скликання № 1795 від 07.09.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 71 сесія 7 скликання № 1747 від 28.08.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 70 сесія 7 скликання № 1742 від 14.08.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 69 сесія 7 скликання № 1696 від 26.07.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 67 сесія 7 скликання № 1659 від 26.06.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 66 сесія 7 скликання № 1655 від 14.06.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 65 сесія 7 скликання № 1617 від 25.05.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 64 сесія 7 скликання № 1613 від 15.05.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 63 сесія 7 скликання № 1568 від 25.04.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 62 сесія 7 скликання № 1565 від 18.04.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 61 сесія 7 скликання № 1517 від 28.03.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 60 сесія 7 скликання № 1515 від 14.03.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 59 сесія 7 скликання № 1464 від 26.02.2018 р.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2018 рік 58 сесія 7 скликання № 1414 від 26.01.2018 р.

 

БЮДЖЕТ міста ІЗЮМ на 2017 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

28 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2016 року № 0718

Про міський бюджет на 2017 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Ізюмська міська рада вирішила:

 1. Визначити на 2017 рік:

– доходи міського бюджету у сумі  371915,0 тис. грн., у тому числі доходи  загального  фонду  міського бюджету 365900,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6014,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 255,7 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки міського бюджету у сумі 371915,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 361400,4 тис.  грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 10514,6 тис. грн.;

профіцит міського бюджету у сумі 4500,0 тис. грн. по загальному фонду міського бюджету напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком  2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4500,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 361400,4 тис. грн. та спеціальному фонду 10514,6 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.
 3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 800,0 тис. грн.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3500,2 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом  енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

 до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: базова дотація; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; субвенція з обласного бюджету  на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету); субвенція з  Ізюмського районного бюджету (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету); інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки); субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Ізюмської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та іншими бюджетами.
 3. 16. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
 5. 18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Ізюмський міський голова                      В.В.Марченко

Звіти про виконання бюджету:

Затвердження звіту про виконання бюджету за 2017 рік.

Затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2017 року.

Затвердження звіту про виконання бюджету за 1 квартал 2017 року.

Додатки до бюджету:     скачати

Пояснювальна записка до бюджету м. Ізюм:    скачати

№1013. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 39 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання.

№1014. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.

Зміни до бюджету:

      Внесення змін до міського бюджету на 2017 рік

    Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. 56 сесія 7 скликання №1361 від 22.12.2017р.

    Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. 51 сесія 7 скликання від 27.10.2017р.

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. 50 сесія 7 скликання від 19.10.2017р.

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. 49 сесія 7 скликання від 03.10.2017р.

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. 48 сесія 7 скликання від 12.09.2017р.

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. 44 сесія 7 скликання від 27.07.2017р.

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. 43 сесія 7 скликання №1121 від 18.07.2017р.

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. 43 сесія 7 скликання №1120 від 18.07.2017р.   

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік 42 сесія 7 скликання від 26.06.2017

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік 41 сесія 7 скликання від 09.06.2017

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік  40 сесія 7 скликання від 30.05.2017р.

     Внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.   

     Внесення змін до Ізюмського міського бюджкета на 2017 рік  39 позачергова сесія від 15.05.2017 рік      

     Внесення змін до Ізюмського міького бюджету на 2017 рік 38 позачергова сесія ІМР від 03.05.2017

      Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік від 29 березня №0917

      Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. від 17 березня №0911

      Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. від 03 березня №0867

      Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2017 рік. від 06 січня №0788

БЮДЖЕТ міста ІЗЮМ на 2016 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

5 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2015 року № 0051

Про місцевий бюджет м. Ізюм на 2016 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Ізюмська міська рада вирішила:

 1. Визначити на 2016 рік:

– доходи міського бюджету у сумі 289748,2 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 283616,0 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6132,2 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 395,7 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки міського бюджету у сумі 289748,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 276805,4 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 12942,8 тис. грн.;

профіцит міського бюджету у сумі 6810,6 тис. грн. по загальному фонду міського бюджету напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6810,6 тис. грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 276805,4 тис. грн. та спеціальному фонду 12942,8 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 1. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.
 3. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 400,0 тис. грн.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм у сумі 1870,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2016 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: базова дотація; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”; інші субвенції.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Ізюмської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2.  Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника міського голови з питань економіки та фінансів Петрова К.Є.
 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова В.В. Марченко

Звіти про виконання бюджету:

Звіт про виконання бюджету м. Ізюм за 9 місяців 2016 року

Звіт про виконання бюджету м.Ізюм за І півріччя 2016 р.

Звіт про виконання бюджету за І квартал 2016 року.

Додатки до бюджету:     скачати

Пояснювальна записка до бюджету м. Ізюм:    скачати

Представницьки видатки на 2016

Зміни до бюджету:

               Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2016 рік.

Внесення змін до бюджету на 2016 рік

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2016 рік.

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2016 рік від 15.09.2016

Внесення змін до Ізюмського міського бюджету на 2016 рік.

 

 

 

БЮДЖЕТ міста ІЗЮМ на 2015 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

82 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 15 січня 2015 року № 2840

Про міський бюджет на 2015 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Ізюмська міська рада вирішила:

 1. Визначити на 2015 рік:

– доходи міського бюджету у сумі 223298,3 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 217226,9 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6071,4 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 397,0 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки міського бюджету у сумі 223298,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 215226,9 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 8071,4 тис. грн.;

профіцит міського бюджету у сумі 2000,0 тис. грн. по загальному фонду міського бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2000,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 215226,9 тис. грн. та спеціальному фонду 8071,4 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.
 4. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 400,0 тис. грн.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм у сумі 1690,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2015 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: базова дотація; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Ізюмської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2.  Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки, фінансів та розвитку промисловості та підприємництва Захарченка Ю.В.
 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова О.А. Божков

Додатки до бюджету:     скачати

Пояснювальна записка до бюджету м. Ізюм:     скачати

Зміни до бюджету: скачати

БЮДЖЕТ міста ІЗЮМ на 2014 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

60 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 31 січня 2014 року № 2276

Про міський бюджет м. Ізюм

на 2014 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, рішення Харківської обласної ради “Про обласний бюджет на 2014 рік” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Ізюмська міська рада вирішила:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету м.Ізюм на 2014 рік у сумі 198846,6 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 185967,3 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 12879,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 6196,6 тис. грн. (додаток 1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету м.Ізюм на 2014 рік у сумі 198846,6 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 185967,3 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 12879,3 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
 3. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002р. №538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р, Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805, для забезпечення проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, затвердити розподіл видатків бюджету міста на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).
 4. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету м. Ізюм на 2014 рік у сумі 50,0 тис.грн.
 5. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Ізюм (додаток 4).
 6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету м.Ізюм на 2014 рік у сумі 400,0 тис.грн.
 7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету м.Ізюм на 2014 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

зfont-size: 12.0pt; color: black; mso-fareast-language: RU;абезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування боргу;

поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1471,7 тис.грн. (додаток 5).
 2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по головним розпорядникам коштів міського бюджету (додаток 6).
 3. Розпорядникам коштів міського бюджету м.Ізюм забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

– середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 1. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Ізюмської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу та збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом (автозаправними станціями, заправними пунктами) спрямувати на ремонт і утримання доріг у місті Ізюмі.
 3. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки, фінансів та розвитку промисловості та підприємництва Захарченка Ю.В.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 5. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова О.А. Божков

Додатки до бюджету:     скачати

Пояснювальна записка до бюджету м. Ізюм:     скачати

Зміни до бюджету:   скачати

Звіт про виконання бюджету: скачати (за 9 місяців 2014 року)

БЮДЖЕТ міста ІЗЮМ на 2013 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

40 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2012 року № 1564

Про міський бюджет м. Ізюм

на 2013 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, рішення Харківської обласної ради “Про обласний бюджет на 2013 рік” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Ізюмська міська рада вирішила:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету м. Ізюм на 2013 рік у сумі 187146,9 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 175485,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 11661,4 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 5223,0 тис. грн. (додаток № 1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету м. Ізюм на 2013 рік у сумі 187146,9 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 175485,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 11661,4 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 3. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002р. № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р, Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805, для забезпечення проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, затвердити розподіл видатків бюджету міста на 2013 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток № 3-1).
 4. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету м. Ізюм на 2013 рік у сумі 50,0 тис. грн.
 5. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Ізюм (додаток № 4).
 6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету м. Ізюм на 2013 рік у сумі 503,0 тис. грн.
 7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету м. Ізюм на 2013 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування боргу;

поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1956,6 тис. грн. (додаток № 5).
 2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по головним розпорядникам коштів міського бюджету. (додаток № 6).
 3. Розпорядникам коштів міського бюджету м. Ізюм забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

– середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 1. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Ізюмської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
 2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу та збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом (автозаправними станціями, заправними пунктами) спрямувати на ремонт і утримання доріг у місті Ізюмі.
 3. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки, фінансів та розвитку промисловості та підприємництва Захарченка Ю.В.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 5. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова О.А. Божков

Додатки до бюджету:     скачати

Зміни до бюджету:  скачати

Звіт про виконання бюджету: скачати

БЮДЖЕТ міста ІЗЮМ на 2012 рік

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

21 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2011 року № 0883

Про міський бюджет м. Ізюм

на 2012 рік

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, рішенням Харківської обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік”,

Ізюмська міська рада вирішила:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету м. Ізюм на 2012 рік у сумі 176062,2 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 167217,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 8844,7 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 2689,8 тис. грн. (додаток № 1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету м. Ізюм на 2012 рік у сумі 176062,2 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 167217,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 8844,7 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету м. Ізюм у сумі 50,0 тис. грн.
 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік (додаток № 4):
 • дотація вирівнювання з державного бюджету міському бюджету м. Ізюм у сумі 75499,3 тис. грн;
 • субвенція до міського бюджету м. Ізюм з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 34162,2 тис. грн.;
 • субвенція до міського бюджету м. Ізюм з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 22444,0 тис. грн.;
 • субвенція до міського бюджету м. Ізюм з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 874,3 тис. грн.;
 • субвенція до міського бюджету м. Ізюм з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 257,0 тис. грн;
 • субвенція до міського бюджету м. Ізюм з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у сумі 861,7 тис. грн.;
 • субвенція до міського бюджету м. Ізюм з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 2000,0 тис. грн.;
 • інша субвенція до міського бюджету м. Ізюм з Харківського обласного бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сумі 674,5 тис. грн.;
 • субвенція до міського бюджету м. Ізюм з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1268,9 тис. грн.
 1. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Ізюм (додаток № 5).
 2. Установити розмір резервного фонду міського бюджету м. Ізюм на 2012 рік у сумі 499,9 тис. грн.
 3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету м. Ізюм на 2012 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбанн lang=я медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного боргу;

поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по головним розпорядникам коштів міського бюджету. (додаток № 6).
 2. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 617,9 тис. грн. (додаток № 7).
 3. Дозволити фінансовому управлінню Ізюмської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Ізюм та середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2012 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,в органах Державної казначейської служби України та надати право підписання відповідних договорів його керівнику.
 4. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу та збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом (автозаправними станціями, заправними пунктами) спрямувати на ремонт і утримання доріг у місті Ізюмі.
 5. Розпорядникам коштів міського бюджету м. Ізюм забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 6. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки, фінансів та розвитку промисловості і підприємництва Захарченка Ю.В.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 8. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 • Міський голова О.А. Божков

Додатки до бюджету:     скачати

Зміни до бюджету:   скачати

БЮДЖЕТ міста ІЗЮМ на 2011 рік

Скачати

Додатки до бюджету:  скачати