1 006 переглядiв

Квартальний комітет №2

1.Голова квартального комітету №2 – Криворучко Марина Вікторівна

2.Межі кварталу:

в’їзд 8 березня;

в’їзд Волонтерський;

в’їзд Лиманський;

в’їзд Слов’янський;

вул. 8 Березня;

вул. Волонтерська;

вул. Кам’янська;

вул. Приладобудівників: 1-71, 2-10;

вул. Слов’янська;

вул. Спортивна;

вул.Танкодромна;

проспект Незалежності;

пров. Волонтерський 1;

пров. Волонтерський 2;

пров. Волонтерський 3;

пров. Волонтерський;

пров. Приладобудівників;

пров. Слов’янський;

пров. Терновий;

пров. Кам’янський;

пров. Спортивний.

  3.Положення Про квартальний комітет

 

Типове положення про квартальний

комітет територіальної громади міста Ізюм

 

       Положення розроблено відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про органи самоорганізації населення”, Постанови Верховної Ради України “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” від 17 грудня 1993 року N 3748-XII.

 

       Стаття1. Загальні положення

       1.Це Положення визначає правовий статус, порядок організації та діяльності комітетів територіальних утворень  (кварталів) – квартальних комітетів.

       2. Назва: квартальний комітет “______________”

       3.Місце постійного знаходження: м. Ізюм, ______________________

       4.Територія, в межах якої діє квартальний комітет

 • вулиці:
 • провулки:
 • проїзди:
 • в’їзди:
 • площі:

       5омітет територіального утворення – квартальний комітет є представницьким органом самоорганізації населення, що створений жителями територіального утворення з метою залучення членів територіальної громади міста до участі у вирішенні окремих питань місцевого самоврядування територіальної громади міста Ізюм.

        6.Квартальний комітет створюється і організовує свою діяльність відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення”, Конституції України та  законів України, актів Президента України,  постанов Кабінету Міністрів України, рішень Ізюмської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Ізюмського міського голови, цього Положення та Статуту територіальної громади міста Ізюм, рішень зборів жителів кварталу, які обрали квартальний комітет.

       7. Квартальний комітет – представницький орган, що створюється жителями, які на законних підставах проживають на певній території у місцях індивідуальної забудови міста, для вирішення завдань, передбачених цим Положенням.

         8. Квартальний комітет має свою печатку та у випадках проведення легалізації шляхом реєстрації може мати рахунок в банку.

       9. Квартальний комітет обирається на строк повноважень Ізюмської міської ради або на інший термін, який визначається в рішення Ізюмської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

 

 

       Стаття 2. Завдання і принципи організації та діяльності квартального комітету

       1.Організація та діяльність  квартального комітету грунтуються на принципах:

 • законності;
 • гласності;
 • добровільності  щодо взяття делегованих повноважень Ізюмської міської ради;
 • територіальності;
 • виборності;
 • підзвітності,  підконтрольності та відповідальності  перед Ізюмською міською радою;
 •  підзвітності,  підконтрольності  та відповідальності перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення;
 •  фінансової та організаційної самостійності.

       2.Основними завданнями  квартального комітету є:

       2.1.Створення умов для жителів у вирішенні питань міського значення в межах   Конституції і законів України.

       2.2.Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів кварталу шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

       2.3.Участь у реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.

       2.4.Основною формою роботи комітету є засідання.

       2.5.Засідання квартального комітету скликаються його головою або заступником голови  по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

       2.6.Засідання квартального комітету є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини його загального складу.

     2.7.Засідання квартального комітету оформлюється протоколом. Протоколи засідання квартального комітету і рішення комітету  зберігаються головою квартального комітету протягом повноважень голови квартального комітету. У разі переобрання голови квартального комітету протоколи і рішення передаються за актом новообраному голові квартального комітету.

 

       Стаття 3. Повноваження квартального комітету та організація його роботи

       1.Представляє разом з депутатами інтереси жителів кварталу у Ізюмській міській раді та її виконавчому комітеті.

       2.Сприяє додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради і її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих міськими референдумами.

       3.Вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів міських програм соціально-економічного і культурного розвитку міста та  проектів міського бюджету.

      4.Організовує на добровільних засадах участь жителів кварталу у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил; обладнання дитячих і спортивних майданчиків. Із цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні комісії, використовуватися інші форми залучення населення.

      5.Організовує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотримання встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

     6.Організовує допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, сім’ям партизанів, військовослужбовцям – учасникам бойових дій, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

      7.Надає необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

       8.Сприяє, відповідно до законодавства, правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.

       9.Здійснює контроль за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт

       10.Розглядає звернення громадян, веде прийом громадян.

       11.Веде облік громадян, які мешкають у межах території кварталу.

       12.Інформує громадян про діяльність комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

       13.Виконує повноваження, делеговані Ізюмською міською радою.

       14. Квартальний комітет набуває повноважень із дня його легалізації.

       15.Повноваження квартального комітету можуть бути достроково припиненні у разі:

 • невиконання рішень Ізюмської міської ради, її виконавчого комітету – за рішенням ради, яка дала дозвіл на його створення;
 • невиконання рішень зборів жителів кварталу;
 • порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.

       16.Дострокове припинення повноважень квартального комітету тягне за собою припинення його діяльності.

 

        Стаття 4. Права і обов’язки членів квартального комітету

       1.Члени квартального комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

    2. З метою матеріальної підтримки голів квартальних комітетів міста, беручи до уваги їх значну громадську роботу щодо вирішення проблем міського самоврядування, зокрема у сфері комунального господарства, міська рада може використовувати різні види  заохочення їх діяльності.        

      3.Голова квартального комітету – це особа, яка обирається зборами, очолює квартальний комітет і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій.

       4.Голова квартального комітету:

 • здійснює заходи по виконанню плану господарської діяльності на поточний рік;
 • організовує роботу комітету;
 • скликає та проводить засідання квартальний комітету;
 • організує виконання рішень квартального комітету;
 • є розпорядником коштів, отриманих квартальним комітетом;
 • підписує рішення і протоколи засідання квартального комітету та інші документи квартального комітету;
 • представляє квартальний комітет у відношеннях з Ізюмською міською радою та її виконавчим комітетом, з фізичними і юридичними особами;
 • виконує доручення комітету;
 • виконує інші повноваження, передбачені законодавством України;
 • проводить прийом громадян ____ рази на тиждень одноособово або спільно з секретарем квартального комітету;
 • скликає та проводить збори громадян за місцем проживання щодо вивчення питання участі мешканців у проектах по співфінансуванню  каналізування, водопостачання, благоустрою територіального утворення та в інших питання, віднесених законодавством України до повноважень органу самоорганізації населення;
 • видає довідки відповідно до чинного законодавства України.

       5.Голова квартального комітету має право:

 • видавати характеристики на громадян – на вимогу органів внутрішніх справ;
 • засвідчувати довідки (прибуття, вибуття тощо) міграційної служби щодо реєстрації громадян, в тому числі і призовників строкової служби, за місцем проживання;
 • дозволів сусідів на підключення газу чи здійснення добудов;
 • актів обстеження житла громадян.

    6.Якщо голова квартального комітету з поважних причин не може особисто на місці пересвідчитися в достовірності інформації, він має право видати довідку, характеристику, акт, дозвіл на підставі письмових свідчень двох сусідів, що залишаються на зберіганні в документах квартального комітету.

       7.Голова квартального комітету веде журнал обліку видачі документів.

       8.Довідки, характеристики, акти, дозволи засвідчуються підписом голови і печаткою квартального комітету і видаються за місцем вимоги. За їх достовірність голова квартального комітету несе персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

       9.У разі відсутності голови квартального комітету його заміщує заступник або секретар в порядку і межах, передбачених положенням.

       10.Секретар  квартального комітету:

 • організовує підготовку засідання квартального комітету та питань, що вносяться на його розгляд;
 • забезпечує ведення діловодства квартального комітету;
 • підписує рішення та протоколи засідання квартального комітету;
 • забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій міста і жителів кварталу рішень квартального комітету.

     11.У разі відсутності голови квартального комітету та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин повноваження голови комітету в порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар.

       12.Члени квартального комітету можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів жителів за місцем проживання, що утворили цей квартальний комітет.

     13.Переобрання квартального комітету, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу здійснюється зборами жителів за місцем проживання відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення”, Статуту міста Ізюм, рішень Ізюмської міської ради.

 

       Стаття 5. Гарантії діяльності та відповідальність квартального комітету

       1.Ізюмська міська рада і її виконавчий комітет сприяють здійсненню квартальним комітетом його повноважень і координують його діяльність.

       2.Ізюмська міська  рада і її виконавчий комітет не мають права втручатися в діяльність квартального комітету, крім випадків, передбачених законом.

     3.Члени квартального комітету мають право брати участь у засіданнях міської ради і її виконавчого комітету, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих квартальним комітетом, з правом дорадчого голосу.

      4.Рішення, дії та бездіяльність квартального комітету та його членів можуть бути оскаржені до Ізюмської міської ради або до суду.

    5.Прийняття квартальним комітетом рішень, що суперечать Конституції і законам України, актам законодавства, цього Положення, рішенням Ізюмської  міської ради і її виконавчого комітету, розпоряджень Ізюмського міського голови, рішень зборів жителів за місцем проживання, міського референдуму може бути підставою для припинення діяльності квартального комітету або позбавлення його повноважень.